தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்

தேசியத்தலைவரின் சிந்தனையிலிருந்து….

மனிதர்களின் இருப்பைவிட மனிதர்களின் செயற்பாடே போராட்ட வரலாற்றின் சக்கரத்தைச் சுழற்றுகின்றது.

Comments
Loading...