தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்
Browsing Tag

இருந்தன !

வள்ளுவர் கூறிய வீரமும்.! வீரப்படையும் புலிகளிடம் இருந்தன !

வள்ளுவர் கூறிய வீரமும்.! வீரப்படையும் புலிகளிடம் இருந்தன ! வள்ளுவர் தந்த திருக்குறள் தனி மனித வாழ்வு, சமுதாய…